Gipu

Global internet partner utopia

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
HOME แปลภาษา จัดสรรล่าม ตัวแทนรับโทรศัพท์ ตัวแทนเลขา ไอที -
ติดต่อสอบถาม


บริการจัดสรรล่าม
แนะนำล่ามของ GIPU
ผลงานล่ามของ GIPU
ค่าบริการ


หน้าปก > HOME > จัดสรรล่าม

บริการจัดสรรล่าม

บริการจัดสรรล่ามที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของท่านเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวก ลักษณะล่ามที่ GIPU จัดสรรให้มีหลายระดับตั้งแต่ล่ามที่ทำหน้าที่ติดตามในขณะซื้อของ ไปจนถึงล่ามระดับมืออาชีพดังที่ท่านเคยเห็นตามรายการข่าวหรืองานเจรจาธุรกิจใหญ่ๆ

▲PageTop

แนะนำเจ้าหน้าที่

  
สัญชาติ จบด้าน ระดับ
ภาษาญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ปริญญาตรี เอกภาษาไทย Tokyo university of foreign studies
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามแปลสุนทรพจน์ของประธานบริษัทในเครือญี่ปุ่น
 ล่ามในงานเลี้ยง BOI

 
ไทย ปริญญาโท เอกคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Tsukuba 1

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในงานแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติของ JICA
 ล่ามในงานเจรจาธุรกิจสำหรับผู้ที่ต้องการหาตลาดสินค้าไทยไปจำหน่ายในญี่ปุ่น

 
ไทย ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล University of electro-communications 1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในพิธีแต่งงาน
 ล่ามให้กับบริษัทใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

 
ไทย ปริญญาเอก Institute of policy and planning science University of Tsukuba 1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในงานประชุมนานาชาติ ฯลฯ

ไทย ปริญญาโท Graduate school of science and technology Kobe University
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในการตรวจสอบ ISO
 ล่ามเจรจาการค้าให้กับบริษัทใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

 
ไทย ปริญญาโท กฎหมายนานาชาติ Graduate school for law and politics Tokyo University 1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามเจรจาการค้า ล่ามในงานแข่งกีฬาระดับโลก ล่ามในงานกิจกรรมพิเศษเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

 
ไทย ปริญญาโท Tokyo Institute of Technology
ปริญญาเอก วิศวกรรมปิโตรเลียม University of Texus
1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่าม 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ในการเจรจาการค้าด้านงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม

 
ไทย ปริญญาโทสิ่งแวดล้อม University of Tsukuba
ปริญญาเอก Biotechnology University of Tsukuba
1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในงานประชุมนานาชาติ
 ผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมความรู้ให้กับพนักงานบริษัทในเครือญี่ปุ่น

 
ไทย ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี Osaka University 1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามให้กับอัยการที่มาดูงานที่ญี่ปุ่น
 ล่ามสำหรับผู้ดูงานที่สถานบำบัดน้ำเสียของญี่ปุ่น
 ล่ามในงานผลิตภัณฑ์ผ้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกเป็นผู้จัด

 
ไทย ปริญญาโท Obirin University 1
 

ประสบการณ์ล่าม
 ล่ามในงานประชุมนานาชาติ

 

ล่ามที่ GIPU จัดสรรให้กับลูกค้านั้นล้วนแต่ผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอย่างเป็นพิเศษ เช่นผู้เชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจ วัฒนธรรมญี่ปุ่น ฯลฯ เรายังมีล่ามที่เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุมาณ.ที่นี้อีกเป็นจำนวนมาก

ล่ามที่ GIPU จัดสรรให้สำหรับงานทางธุรกิจล้วนแต่ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิ้น ทุกคนผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับที่ 1 และยังมีประสบการณ์ในการเป็นล่ามในงานสำคัญๆ ตลอดจนเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาและมีความรู้เฉพาะด้านพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอ

▲PageTop

ผลงานล่ามของGIPU

ที่ผ่านมา GIPU จัดสรรล่ามให้กับท่านที่

  • ต้องการคนติดตามไปช่วยซื้อของที่ตลาดหรือห้างสรรพสินค้า
  • ต้องการหาสินค้าแปลกใหม่ตามร้านค้าขายส่งเพื่อเปิดตลาดสินค้าใหม่
  • ต้องการล่ามที่แปลสุนทรพจน์ของประธานให้กับพนักงานทั้งโรงงาน
  • ต้องการหาล่ามที่สามารถแปลพร้อมๆกับผู้บรรยายในงานที่จัดขึ้นอย่างมีพิธีการเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ในไทย
  • ต้องการหาล่ามที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งความเพราะเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้กับผู้ดูแลและรับเหมางานที่ให้ดูแลได้
  • ต้องการหาล่ามที่ประกาศข่าวสารต่างๆในสนามกีฬา
  • ต้องการหาล่ามช่วยอธิบายขั้นตอนการบวชและอำนวยความสะดวกในการหาวัดที่รับบวชในประเทศไทย

และอื่นๆอีกมากมาย
GIPU ได้รับคำชมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่า GIPU ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างจริงจัง

▲PageTop

ค่าบริการจัดหาล่ามในประเทศไทย

ไกด์นำเที่ยว ตั้งแต่ 12,000 บาท / วัน
ล่ามจะเป็นผู้นำทางและหาเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงช่วยต่อรองราคาสินค้า
และพาเที่ยว 
ล่ามในงานประชุมสัมมนา

ล่ามที่แปลหลังจากที่ผู้พูดหยุดเว้นระยะการแปลให้  ตั้งแต่ 12,000 บาท / คน / วัน

ล่ามสามารถแปลเนื้อหาการประชุม เจรจาทางธุรกิจ แนะนำรายละเอียดการดำเนินงาน
ภายในโรงงาน ฯลฯ ทุกคนสามารถใช้ภาษาในระดับธุรกิจได้ดี
แต่ลูกค้ายังคงต้องเปิดโอกาสให้ล่ามแปลข้อความที่ท่านพูดเป็นระยะ
ในกรณีที่ต้องการใช้ล่ามเป็นระยะเวลานานเช่นในงานการประชุม
ควรจะมีล่ามตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อให้การแปลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ล่ามที่สามารถแปลพร้อมๆกับผู้พูด  ตั้งแต่ 15,000 บาท / คน / วัน

เป็นล่ามที่ทำงานเป็นทีมประมาณ 2 -3 คนสำหรับงานประชุมระดับนานาชาติ
หรืองานนำเสนอสินค้าอย่างเป็นทางการ เนื่องจากงานดังกล่าวเหล่านี้เป็นงาน
ที่ต้องการความถูกต้องและความรวดเร็วในการดำเนินงาน ดังนั้นล่ามที่ใช้จึงต้อง
เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีเทคนิคในการแปลระดับสูง โดยทั่วไป
ล่ามภายในทีมจะสลับกันแปลทุกๆ 15 นาที เพื่อรักษามาตรฐาน
ในการแปลให้คงที่

บริษัทเรียกเก็บค่าดำเนินการเท่ากับ 30% ของค่าล่ามที่เกิดขึ้นในแต่ละรายการ
ในกรณีที่สถานที่ทำงานอยู่ไกลมาก กรุณาเตรียมที่พักหรือรถรับส่งให้กับล่าม
หรือออกค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักและการเดินทางให้กับล่ามด้วย
ค่าบริการในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน เช่น
สถานที่ทำงาน ช่วงเวลาในการทำงาน ตลอดจนสิ่งที่ต้อง
เตรียมล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน
เนื่องจากไกด์และล่ามที่มีความสามารถในประเทศไทยมีจำนวนไม่มาก
และส่วนใหญ่มักรับงานจากลูกค้าต่างๆอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น GIPU อาจ
ไม่สามารถจัดสรรล่ามที่ตรงตามความต้องการของท่านจริงๆในบางครั้งได้
นอกจากล่าม ญี่ปุ่นไทย ไทยญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอังกฤษแล้ว GIPU ยังสามารถหา
ล่ามที่ใช้งานได้ทั้งสามภาษา(ไทยอังกฤษญี่ปุ่น)ให้กับท่านได้
▲PageTop
Copyright© Gipu 2002.2003.2004.